Special Offers

special-offers004

Special Offers Full Price (Euros) Deposit (Euros)
2 x Open Water Courses Special Offer

599.00Add to basket

60.00Add to basket

4 x Discover Scuba sessions Worth 300 Euros for 225 Euros

225.00Add to basket

60.00Add to basket

1 x Open Water Course 360 Euros – Get Advanced Open Water for 139 Euros (499 Euros total)

499.00Add to basket

60.00Add to basket

4 x Open Water Divers Courses Worth 1440 Euros for 1100 Euros

1,100.00Add to basket

60.00Add to basket